Användarvillkor

Innehållsförteckning:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Den ekonomiska aktörens identitet
Artikel 3 - Tillämpning
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden
Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid återkallelse
Artikel 10 - Uteslutning av ångerrätt
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Efterlevnad och ytterligare garanti
Artikel 13 - Leverans och utförande
Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomålsförfarande
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Ytterligare eller andra bestämmelser
 
Artikel 1 - Definitioner
För syftet med dessa villkor:
1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitala innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;
2. Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
3. Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som hänför sig till hans handel, affär, hantverk eller yrke;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form;
6. Varaktighetsavtal: ett avtal för regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
7. Hållbar databärare: varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är skräddarsydd för syftet med informationen. avsedd, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
8. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att frånträda distansavtalet inom ångerfristen;
9. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter;
10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående exklusivt eller gemensamt bruk av ett eller flera medel av distanskommunikation;
11. Förlaga för ångerblankett: den europeiska mall för ångerblankett som anges i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har ångerrätt avseende sin beställning;
12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren behöver vara tillsammans i samma rum samtidigt.
 
Artikel 2 - Företagarens identitet
Entreprenörens namn] (namn enligt bolagsordningen, eventuellt kompletterat med firmanamn);
[Företagsadress];
Besöksadress, om den skiljer sig från företagsadressen];
Telefonnummer: [och tid(er) då företagaren kan nås per telefon].
E-postadress: [eller annat elektroniskt kommunikationsmedel som erbjuds konsumenten med samma funktionalitet som e-post].
Handelskammarnummer: 
Momsidentifikationsnummer: 
 
Om företagarens verksamhet är föremål för ett relevant tillståndssystem:
uppgifter om tillsynsmyndigheten.
 
Om företagaren är engagerad i ett reglerat yrke:
- den yrkesförening eller organisation som han är medlem i;
- yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den tilldelas;
- en hänvisning till de yrkesregler som är tillämpliga i Nederländerna och anvisningar om var och hur dessa yrkesregler kan nås
 
Artikel 3 - Tillämpning
1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagare och konsument.
2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange hur de allmänna villkoren kan ses av företagaren och att de så snart som möjligt skickas till konsumenten kostnadsfritt på konsumentens begäran.
3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra dem på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.
4. För det fall, utöver dessa allmänna villkor, även specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller, gäller andra och tredje styckena analogt och konsumenten kan alltid åberopa den för honom mest förmånliga bestämmelse vid motstridighet. villkor.
 
Artikel 4 - Erbjudandet
1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs med villkor, kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara fel eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.
 
Artikel 5 - Avtalet
1. Avtalet ska, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, ingås när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de uppställda villkoren.
2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren kan konsumenten lösa avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data samt säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Företagaren får inom lagens gränser informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att med angivande av skäl vägra en beställning eller begäran eller att till genomförandet ställa särskilda villkor.
5.Senast vid leverans av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten kommer näringsidkaren att skicka följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium: 
a besöksadressen till entreprenörens företagsanläggning dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
b. de villkor under vilka och det sätt på vilket Konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om att vara utesluten från ångerrätten;
c. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
d. priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i den mån det är tillämpligt, kostnaderna för leverans; och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
e. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;
f. om konsumenten har ångerrätt, modell ångerblankett.
6. Vid långvarig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
 
Artikel 6 - Ångerrätt
För produkter:
1. Konsumenten kan lösa ett avtal om köp av en vara under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till ångerrätt, men ålägger inte konsumenten att ange sina skäl.
2. Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som tidigare utsetts av konsumenten, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:
a. om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, neka en beställning av flera produkter med olika leveranstid.
b. om leveransen av en vara består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje man utsedd av denne, har tagit emot den sista försändelsen eller den sista delen;
c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den första produkten.
 
I fallet med tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium:
3. Konsumenten kan säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium under en period av minst 14 dagar utan att ange någon anledning. Näringsidkaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men ålägger honom inte att ange sina skäl.
4. Ångerfristen enligt punkt 3 börjar dagen efter avtalets ingående.
 
Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium vid underlåtenhet att informera om ångerrätten:
5. Om Företagaren inte har lämnat till Konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten eller ångerrättsmodellen, ska ångerrätten upphöra tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med föregående stycken. i denna artikel.
6. Om näringsidkaren har lämnat konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens startdatum, ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten mottagit att information.
 
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden
1.Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att konsumenten endast får hantera och besiktiga produkten som han skulle få göra i en butik.
2. Konsumenten är endast ansvarig för eventuell minskning av produktens värde till följd av en hantering av produkten som går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.
3. Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning av produkten om företagaren inte har försett honom med all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.
 
Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han anmäla detta till näringsidkaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt.
2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, ska konsumenten returnera produkten eller överlämna den till (en behörig representant för) företagaren. Detta behöver inte göras om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan ångerfristen har löpt ut.
3. Konsumenten returnerar produkten med alla levererade tillbehör, om rimligen är möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
4. Risken och bevisbördan för korrekt och rätt utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
5. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har rapporterat att konsumenten måste stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att stå för kostnaderna själv, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för att returnera produkten.
6. Om konsumenten frånträder efter att först uttryckligen begärt att tillhandahållande av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte gjorts färdig för försäljning i en begränsad volym eller fastställd kvantitet påbörjas under ångerfristen, är konsumenten skyldig innehavaren en belopp som är proportionellt mot den del av åtagandet som innehavaren har fullgjort vid tidpunkten för utträdet, jämfört med fullgörandet av åtagandet.
7. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, som inte säljs i begränsad volym eller mängd, eller för leverans av fjärrvärme, om:
a. näringsidkaren inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätt, ersättning för kostnader vid ångerrätt eller mall för ångerblankett, eller;
b. konsumenten har inte uttryckligen begärt påbörjande av utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme under ångerfristen.
8. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för helt eller delvis tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, om:
a. han har inte uttryckligen samtyckt till att fullgörandet av kontraktet påbörjas före utgången av ångerfristen före leveransen;
b. han inte har erkänt att han förlorat sin ångerrätt när han gett sitt samtycke; eller
c. företagaren har inte bekräftat detta uttalande från konsumenten.
9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.
 
Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid återkallelse
1.Om Företagaren gör meddelandet om ångerrätt från Konsumenten möjligt elektroniskt, ska han utan dröjsmål skicka en bekräftelse på mottagandet efter mottagandet av detta meddelande
2. Entreprenören ska ersätta alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av entreprenören för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då Konsumenten meddelar honom om återkallelsen. Om inte Företagaren erbjuder sig att hämta varan själv, får han vänta tills han har tagit emot produkten eller tills Konsumenten visar att han har returnerat produkten, beroende på vilken tidpunkt som infaller tidigare.
3. Näringsidkaren ska använda samma betalningsmedel som konsumenten har använt för återbetalningen, om inte konsumenten samtycker till annan metod. Återbetalningen ska vara kostnadsfri för konsumenten.
4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver näringsidkaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden.
 
Artikel 10 - Uteslutning av ångerrätt
Entreprenören kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om Företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i god tid innan avtalet ingås:
1. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
2. Kontrakt som ingås under en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses ett försäljningssätt där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till den konsument som deltar eller ges möjlighet att närvara vid auktionen personligen, under överinseende av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
3. Serviceavtal, efter fullständigt utförande av tjänsten, men endast om:
a. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
b. konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt så snart företagaren har fullgjort avtalet till fullo;
4. Paketresor enligt paragraf 7:500 i den nederländska civillagen och avtal om passagerartransport;
5. Tjänstekontrakt för tillhandahållande av boende, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller period för utförandet och annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrningstjänster och catering;
6. 6. Fritidskontrakt, om kontraktet föreskriver ett specifikt datum eller period för dess fullgörande;
7. Produkter tillverkade enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som är gjorda på grundval av ett individuellt val eller beslut som konsumenten har fattat, eller som är uppenbart avsedda för en viss person;
8. Produkter som kan försämras snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
9. Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;
10. Produkter som till sin natur oåterkalleligt har blandats med andra produkter efter leverans;
11. Alkoholdrycker vars pris avtalades när avtalet ingicks, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har inflytande över;
12. Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogram, vars försegling har brutits efter leverans;
13. Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
14. Tillhandahållande av digitalt innehåll annat än på ett materiellt medium, men endast om:
a. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
b.konsumenten har förklarat att han därigenom förlorar sin ångerrätt
 
Artikel 11 - Priset
1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar på grund av förändringar i momssatser.
2. I motsats till föregående stycke får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som näringsidkaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Denna skyldighet att fluktuera och att eventuella angivna priser är riktpriser kommer att framgå av erbjudandet.
3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och: 
a. de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.
5. Priserna som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster är inklusive moms.
 
Artikel 12 - Uppfyllelse av avtalet och extra garanti 
1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt datum för ingående av avtalet gällande lagbestämmelser och/eller statliga föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
2. En extra garanti från företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren på grundval av avtalet om företagaren har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.
3. Med extra garanti avses varje åtagande från innehavaren, dennes leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad konsumenten enligt lag är skyldig om denne har underlåtit att fullgöra sin del av avtalet.
 
Artikel 13 - Leverans och utförande
1. Företagaren kommer att iaktta största möjliga noggrannhet vid mottagande och utförande av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
2. Leveransställe är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
3. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa Allmänna Villkor, ska Entreprenören utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte annan leveranstid har överenskommits. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte eller endast delvis genomförs, kommer konsumenten att få besked om detta senast 30 dagar efter att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att kostnadsfritt lösa upp avtalet och berättigad till eventuell ersättning.
4. Efter upplösning i enlighet med föregående stycke återbetalar företagaren omedelbart det belopp som konsumenten betalat.
5. Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller ett ombud som utsetts i förväg och gjorts känt för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.
 
Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
Avgång:
1. Konsumenten kan avtala på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, säga upp när som helst med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till en månad.
2.Konsumenten kan avtala på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den obestämda perioden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad
3. Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående stycken:
- avsluta när som helst och inte vara begränsad till uppsägning vid en specifik tidpunkt eller under en specifik period;
- åtminstone avsluta dem på samma sätt som de ingicks av konsumenten;
- alltid avsluta med samma uppsägningstid som näringsidkaren har föreskrivit för sig själv.
Tillägg:
4. Ett avtal som ingås för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, får inte underförstått förlängas eller förnyas under en bestämd period.
5. I motsats till föregående stycke får ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas för en bestämd tid av upp till tre månader, om konsumenten vid förlängningens utgång. förlängt kontrakt kan sägas upp med en uppsägningstid på upp till en månad.
6. Ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad. Uppsägningstiden ska inte överstiga tre månader om avtalet föreskriver regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
7. Ett avtal med en begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (provprenumeration eller introduktionsprenumeration) ska inte fortsättas tyst och ska upphöra automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.
Längd:
8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten efter ett år säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimligheten och skäligheten motsätter sig uppsägning före utgången av den avtalade löptiden.
 
Artikel 15 - Betalning
1. Om inte annat föreskrivs i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat, eller i avsaknad av ångerfrist inom 14 dagar efter avslutandet av ångerfristen. avtal. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period dagen efter det att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten aldrig bli skyldig att betala mer än 50 % i förskott i allmänna villkor. Om förskottsbetalning har föreskrivits, får konsumenten inte göra gällande några rättigheter avseende utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har erlagts.
3. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål rapportera eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.
4. Om konsumenten inte fullgör sina betalningsförpliktelser i tid, är han skyldig lagstadgad ränta på det belopp som fortfarande är skyldigt på beloppet efter att han har underrättats om försenad betalning av innehavaren och innehavaren har beviljat konsumenten en frist 14 dagar för att fortfarande fullgöra sina betalningsförpliktelser, efter att betalning inte skett inom denna 14-dagarsperiod, och innehavaren har rätt att debitera eventuella utomrättsliga inkassokostnader som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa 2 500 € och 5 % på nästa 5 000 € med ett minimum av 40 €. Företagaren kan avvika från de angivna beloppen och procentsatserna till förmån för konsumenten.
 
Artikel 16 - Klagomålsförfarande
1.Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande
2. Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas till företagaren inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna, fullständiga och tydligt beskrivna.
3. Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid kommer näringsidkaren att svara inom 14 dagars tid med ett mottagningsbesked och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
4. Konsumenten bör ge företagaren minst 4 veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning.
Artikel 17 - Tvister
1. Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag.
 
Artikel 18 - Ytterligare eller andra bestämmelser
Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till konsumentens nackdel och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.
.